ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «MEDITERRANEAN BEAUTY FOOD» – ΚΥΠΡΟΣ

1] Η εταιρεία Drogopharma Health & Beauty, που έχει έδρα στη Λεωφόρο Πάφου 5, 3052 Λεμεσός, Κύπρος /Τηλ. 25570315, Φαξ. 25566340 (η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) Διαγωνισμό με τίτλο «MEDITERRANEAN BEAUTY FOOD» (ο «Διαγωνισμός»).

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα facebook.com και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3] Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 23/04/2018 και ώρα 11.00 π.μ. έως την 20/05/2018 και ώρα 12 μ.μ.

4] Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.apivitaexpressbeauty.gr και να κάνει το τεστ όσες φορές επιθυμεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ωστόσο, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο μία (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά ημέρα.  Διευκρινίζεται ότι ως «συμμετοχή» θεωρείται η έγκυρη ολοκλήρωση όλων των βημάτων του Διαγωνισμού, ήτοι: Βήμα 1ο: Συμπλήρωση στοιχείων, Βήμα 2ο:  επιβεβαίωση ανάγνωσης και αποδοχής παρόντων όρων, Βήμα 3ο επιλογή συνδυασμού συστατικών. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας.

5] Το δώρο που θα προσφερθεί στο νικητή του διαγωνισμού (συνολικά ένας (1) νικητής, στο τέλος της διάρκειας του Διαγωνισμού, με έναρξη την 23η Απριλίου 2018, καθώς και ένας επιλαχόν ανά εβδομάδα), είναι η συμμετοχή του στο σεμινάριο με τον Άκη Πετρετζίκη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29/5 στις 17.00, στο Kitchen Lab, Τασοπούλου 2, Αγία Παρασκευή 15343, Αθήνα, στο πλαίσιο του οποίου θα διενεργηθεί μάθημα μαγειρικής από τον Άκη Πετρετζίκη.

6] Ο νικητής θα προκύψει με κλήρωση στο τέλος της 4ης εβδομάδας του Διαγωνισμού, η οποία θα γίνει μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων εξειδικευμένου συνεργάτη μας. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στο τέλος του διαγωνισμού με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/apivitacyprus (ανακοίνωση-post) καθώς και στην ιστοσελίδα www.apivitaexpressbeauty.gr. H επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Οι συμμετέχοντες/νικητής θα κληθούν να δηλώσουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο) και να επιδείξουν κατάλληλο έγγραφο με σκοπό την ταυτοποίησή τους και εν συνεχεία τη συμμετοχή στο σεμινάριο.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως μέσο διάδοσης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και ότι ο Διαγωνισμός με κανένα τρόπο δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι το Facebook απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό.

7] Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν απαντήσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διοργανώτρια, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δηλώνοντας την αποδοχή του ή μη του προσφερόμενου σε αυτόν δώρου, το αργότερο εντός πέντε (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο ή, για οποιονδήποτε λόγο, καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου, το οποίο θα απονέμεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.

8] Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει μόνιμα στην επαρχία, η Διοργανώτρια θα καλύψει μόνο τα μεταφορικά του έξοδα αεροπορικώς από ΛΑΡΝΑΚΑ προς ΑΘΗΝΑ & επιστροφή ΛΑΡΝΑΚΑ & 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ στην ΑΘΗΝΑ μετά από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια.  Οποιαδήποτε άλλα έξοδα μεταφορικά και διαβίωσης του εν λόγω νικητή κατά το διάστημα παραμονής του στην Αθήνα ή λοιπά έξοδα δεν θα καλύπτονται από τη Διοργανώτρια.

9] Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ορίζονται αποκλειστικά από την ίδια και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα δώρα είναι προσωπικά, αμεταβίβαστα και θα παραλαμβάνονται από το νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου του. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε περιουσιακή ή άλλη ζημία ή/και σωματική βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο.

10] Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους διενέργειας του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων από την ιστοσελίδα www.apivitaexpressbeauty.gr.

11] Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω, όπως αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, οποιεσδήποτε συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν θα επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.

12] Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντος ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας www.apivitaexpressbeauty.gr ή/και του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/apivitacyprus δύνανται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή άλλων λόγων πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Η Διοργανώτρια δε φέρει περαιτέρω καμία απολύτως ευθύνη, εάν η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πρόσβαση εκάστου συμμετέχοντος στο διαδίκτυο με δικά του τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων. Η Διοργανώτρια θεωρεί περαιτέρω ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μέσω της οποίας συμμετέχει.

13] Η Διοργανώτρια θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων, η ίδια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο αναθέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για την υλοποίηση του Διαγωνισμού και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη αυτού. Η επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο email stalo.drogopharma@gmail.com.

Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια ως υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο και β) διεύθυνση email, όπως αυτά δηλώνονται από τους ίδιους και καταχωρούνται κατά την συμμετοχή τους.
Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από την Διοργανώτρια ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των Νικητών, της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και της παράδοσης των Δώρων.

Η τήρηση των ανωτέρω αρχείων με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των Δώρων, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, διατηρούν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης), καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο pr@apivita.com.

14] Στο πλαίσιο αυτό, η Διοργανώτρια δικαιούται να προβάλει το Διαγωνισμό ή/και τα αποτελέσματά του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Πιο συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως την προς τούτο εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων άνευ ανταλλάγματος.

15] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

16] Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.apivitaexpressbeauty.gr και οι χρήστες καλούνται να τους αποδεχθούν ώστε να έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος στον Διαγωνισμό.

17] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

18] Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια στο TEL: +35725564219 και στο EMAIL: stalo.drogopharma@gmail.com.

κλείσιμο Χ